Klachtenregeling Wolf en Zebra voor trainingen geaccrediteerd door de SKJ

Wolf en Zebra biedt geaccrediteerde scholing(en) aan. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u een klacht ten aanzien van de door u genoten deskundigheidsbevordering  kunt indienen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

​Indien u een klacht heeft, kunt u het volgende doen:

Stap 1.
Heeft u een klacht, probeer dit dan eerst met ons te bespreken. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen. U vind onze contactgegevens onder het tabblad 'Contact'. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen. Is dit niet haalbaar dan laten wij dit aan u weten.

​Stap 2.
Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met Wolf en Zebra kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan een derde onafhankelijke partij, Johannie Brenders, BreAss, financiële diensten en mediation, Dongen. (www.breass.nl)

Johannie Brenders treedt op in de rol klachtenfunctionaris en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.  Zij kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpt u en ons de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door te mailen: info@breass.nl, te bellen 06-21854918

​Stap 3.
Alleen als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan ons wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als geschil indienen bij een nader te bepalen geschillencommissie.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.  
                    

Algemene voorwaarden Wolf en Zebra

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1 Onder Wolf en Zebra wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het bureau waarin mevrouw Femke Quirina Raessen Crützen opdrachten aanneemt op het gebied van opleiding, training, begeleiding, advies en supervisie.
1.2 Onder afnemer wordt verstaan degene in wiens opdracht of voor wiens rekening producten worden geleverd of diensten worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor producten en diensten Wolf en Zebra.
2.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst met Wolf en Zebra, voor zover die schriftelijk door Wolf en Zebra zijn aanvaard.
2.3 Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing op enige overeenkomst met Wolf en Zebra .

Artikel 3 Rechten
3.1 Alle rechten uit hoofde van intellectueel eigendom, alsmede auteursrechten op producten en diensten blijven berusten bij Wolf en Zebra.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Over de door Wolf en Zebra in rekening gebrachte bedragen is BTW verschuldigd, tenzij het tegendeel in de offerte of factuur is vermeld.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling van producten of diensten moet, altijd in euro’s, plaatsvinden door overmaking op een door Wolf en Zebra aangewezen rekening.
5.2 Producten en diensten moeten binnen dertig dagen na factuurdatum betaald zijn.
5.3 Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, vallen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.
5.4 Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen.
5.5 Wolf en Zebra behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij uitvoering van aangenomen werkzaamheden kunnen worden opgeschort totdat hieraan is tegemoet gekomen.
5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de vordering zonder aanmaning verhoogd met de wettelijke rente.
5.7 Voor alle contracten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 6 Privacy
Wolf en Zebra verplicht zich tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever en deelnemers verstrekte informatie met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 7 Klachten
7.3 Ingeval van een door Wolf en Zebra gegrond bevonden klacht over verrichte diensten is Wolf en Zebra er slechts toe gehouden deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten.
7.4 Wolf en Zebra is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Artikel 8 Overmacht, opschorting en ontbinding
8.1 Indien Wolf en Zebra door niet-toerekenbare tekortkoming niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft Wolf en Zebra het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren ofwel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet meer mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
8.2 Alle vorderingen van Wolf en Zebra zijn direct geheel opeisbaar, indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, er enig beslag ten laste van de afnemer is, voorlopige surseance van betaling krijgt of in staat van faillissement wordt verklaard.
8.3 In de in het vorige lid genoemde gevallen heeft Wolf en Zebra tevens het recht, zonder rechtelijk tussenkomst, de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, onverminderd het recht van Wolf en Zebra op schadevergoeding tot maximaal de hoofdsom voor de verrichte diensten of de geleverde producten.

Artikel 9 Annulering
Ingeval de opdrachtgever de opdracht annuleert heeft Wolf en Zebra aanspraak op een vergoeding als volgt:
- tot een maand voor uitvoering 50%
- tot twee weken voor uitvoering 75%
- tot een week voor uitvoering 100%  

Ingeval annulering noodzakelijk is door overmacht waarvoor zowel de opdrachtgever als Wolf en Zebra niet verantwoordelijk te houden zijn, heeft Wolf en Zebra aanspraak op een vergoeding als volgt:
- tot een maand voor uitvoering 0%
- tot twee weken voor uitvoering 50%
- tot een week voor uitvoering 75%  

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Indien de afnemer een toerekenbare tekortkoming van Wolf en Zebra aantoont, is de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom voor de verrichte diensten of geleverde producten. Vergoedingen voor indirecte schade van welke aard ook, zijn uitgesloten.
10.2 Alle informatie waarvan Wolf en Zebra uit hoofde van de opdracht kennis krijgt of neemt, valt onder geheimhoudingsplicht en zal vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Alle geschillen tussen Wolf en Zebra en zijn afnemers zullen worden behandeld volgens de klachtenprocedure.